வீட்டில் Soap தயாரிக்கும் தொழில் | Home Made Soap Business

0
805

இந்த வீடியோவில் handmade Soaps தயாரிப்பு பற்றியும், அதன் முறைகள் பற்றியும் முழுமையான தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த சோப் தயாரிப்பை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு தொழிலாகவும் தொடங்கலாம்.

Soul is an affordable beauty and wellness brand that believe transparency and customer service are what make good products great .Manufactured and marketed by SITARA ENTERPRISES right here in Erode
They also conduct soap making workshops at their manufacturing facility every week the classes are conducted by the founder Mr.Kaviraj and if you are looking to start a natural soap making business of make soaps for yourself at home this is one workshop you should not miss.
Details of the workshop

Conducted every Saturday
Duration -10.30am to 5.30pm

Trainer -M.Kaviraj
Venue -Sitara enterprises ,Erode ,Nasiyanoor
Fee -3500/- (including registration fee of 500)
Capacity -12 ppl max

Booking – +9188383 03139,96888 55728

Lunch and all working materials for the workshop will be provided

The products they have are as follows
Soaps -6 variants coconut oil palm oil and castor oil based
Serums -Eyebrow growth and nail nourishing
Face clays -5 variant
Oral care -Teeth whitening

To purchase them visit their website

Home